Slide
ต้องการขายฝาก
หรือจำนองอสังหาริมทรัพย์
ไม่ว่าความต้องการของคุณจะเป็นแบบใด
ทางเรายินดีให้คำปรึกษาแนะนำโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
ซื่อสัตย์ จริงใจ ยุติธรรม
ต้องการขายฝาก จำนอง คลิ๊กที่นี่
Slide
สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงปีละ 9-12%
โดยมีทรัพย์มูลค่าสูงค้ำประกัน
ถูกต้องตามกฎหมาย 100% จดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน
ความเสี่ยงต่ำเพราะมีหลักทรัพย์มูลค่าสูงกว่าเงินกู้ค้ำประกัน
สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในภาวะเศรษฐกิจผันผวน
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

บริการรับจำนองที่ดิน อสังหาทุกประเภท

ขั้นตอนการจำนอง

ติดต่อเรา

ลงทะเบียนข้อมูลของคุณ และอสังหาฯที่ต้องการขายฝาก ส่งรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

สำรวจหน้าสถานที่

เจ้าหน้าที่เข้าประเมินราคาทรัพย์สิน สำรวจหน้าสถานที่จริง(โดยบริษัทท่ีไดร้ับการรับรองจาก…)

แจ้งยอดขายฝากที่ได้รับ

แจ้งยอดขายฝากที่ได้รับอนุมัติ

ทำสัญญาและรับเงิน

ทำสัญญาขายฝาก หรือจำนอง ณ สำนักงานที่ดิน รับเงินทันทีเมื่อทำสัญญาเรียบร้อย

ติดต่อจำนอง คลิ๊กที่นี่

จำนองกับเราดีอย่างไร

นิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมาย

นิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำนิติกรรมทุกอย่าง

ปลอดภัยสูงสุดและเชื่อถือได้

นิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำนิติกรรมทุกอย่าง

ทีมผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาและเอกสารทางกฎหมาย

นิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำนิติกรรมทุกอย่าง

มีโฉนดมูลค่าสูงค้ำประกัน

นิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำนิติกรรมทุกอย่าง

กระจายพอร์ตการลงทุน

นิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำนิติกรรมทุกอย่าง

ผลตอบแทนคงที่ 9 – 12 % ต่อปี

นิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำนิติกรรมทุกอย่าง

ดัชนีราคาที่ดินจากฐานข้อมูลของธนาคาร

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการรับขายฝากและจำนอง นักลงทุนและผู้ขายฝากต้องไปทำธุรกรรมขายฝากต่อเจ้าพนักงาน ณ สำนักงานที่ดิน ดังนั้น เอกสารที่ต้องจัดเตรียมจะเป็นเอกสารตามที่สำนักงานที่ดินกำหนด ดังนี้ ทั้งนี้ เมื่อทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินเสร็จสิ้น ชื่อเจ้าของโฉนดจะถูกเปลี่ยนเป็นชื่อของนักลงทุน พร้อมทั้งกำกับว่า “ขายฝาก ระยะเวลา _ปี” นักลงทุนจะเป็นผู้ถือครองโฉนดไว้ตลอดระยะเวลาสัญญา พร้อมทั้งได้รับดอกเบี้ย ณ วันทำธุรกรรมหรือวันที่ครบกำหนดชำระดอกเบี้ยรายปี

บัตรประชาชนของนักลงทุน

นิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน 

ทะเบียนบ้านของนักลงทุน

นิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน 

เอกสารยินยอมจากคู่สมรส

นิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน 

เอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)

นิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน 

จำนองคืออะไร

จำนอง คือ นิติกรรมสัญญาการกู้ยืมเงินที่ใช้หลักทรัพย์ในการประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์บางประเภทที่ได้จดทะเบียนไว้ถูกต้องตามกฎหมาย
แต่จำนองจะไม่มีการโอนทรัพย์สินไปให้กับผู้รับจำนอง แต่เป็นแค่การนำทรัพย์สินนั้นๆไปจดทะเบียนเพื่อนำไปเป็นหลักประกันเท่านั้น โดยการจำนองจะต้องทำสัญญาต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดินเช่นเดียวกับการขายฝาก จึงจะมีผลตามกฎหมายที่สมบูรณ์

หากมีกรณีที่ลูกหนี้ (ผู้จำนอง) เกิดผิดสัญญาไม่สามารถชำระหนี้ได้ ผู้รับจำนองก็จะยังไม่สามารถยึดทรัพย์ที่รับจำนองไว้ตามกฎหมายได้ เพราะทรัพย์สินนั้นยังเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้ (ผู้จำนอง) อยู่ ซึ่งเจ้าหนี้หรือผู้รับจำนองจะต้องไปฟ้องร้องตามกฎหมายเพื่อให้ศาลบังคับคดีกับทางลูกหนี้ก่อน จากนั้นจึงนำทรัพย์สินนั้นไปขายทอดตลาดที่กองบังคับคดี เพื่อนำเงินไปชำระหนี้ โดยสัญญาจำนองไม่มีอายุความแต่จะมีการระบุระยะเวลาชำระหนี้เท่านั้น

การจำนองและการขายฝากมีความคล้ายกันหลายจุดจนหลายๆท่านอาจจะสับสน ข้อที่เหมือนกันคืออัตราดอกเบี้ยและเป็นการกู้ยืมเงินเหมือนกัน แต่จะมีความแตกต่างกันในส่วนกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินหรือผู้ถือครองนั้นตามที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเอง

ความแตกต่าง ข้อดี ข้อเสียของการจำนองกับผู้ให้บริการระหว่างสถาบันการเงินกับไม่ใช่สถาบันการเงิน (ตัวอย่างเช่น landmemoney.com)

สำหรับธนาคารและสถาบันทางการเงินนั้นเป็นที่ทราบกันดีกว่าจะต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดประวัติและข้อมูลผู้ยื่นจำนองและทรัพย์สินอย่างละเอียด เอกสารรับรองการทำงาน เอกสารการประกอบธุรกิจ ตรวจสอบไปถึงเครดิตบูโร ภาระหนี้สินต่างๆที่ผู้กู้ต้องชำระอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งอาจจะต้องมีบุคคลเข้ามาช่วยค้ำประกันอีกด้วยและจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานกว่าจะอนุมัติ โดยจะใช้เวลาประมาณ 1 - 3 เดือนเลยทีเดียว

หากเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (ตัวอย่างเช่น landmemoney.com) มีความรวดเร็วและคล่องตัวสูงกว่าธนาคารมาก ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารทางการเงินใด ๆ ของผู้กู้ สามารถกู้ได้ทุกอาชีพ ไม่เช็คเครดิตบูโรและไม่จำเป็นต้องมีบุคคลค้ำประกัน ระยะเวลาในการตรวจสอบและอนุมัติผลรวดเร็วภายใน1-3 วันเท่านั้น พร้อมรับเงินได้ทันทีหลังการทำสัญญาเรียบร้อยสมบูรณ์

น่าเชื่อถือและปลอดภัยสูงสุด

ยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย

เชื่อถือได้ คิดอัตราดอกเบี้ยภายในกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้ พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกเอาเปรียบจากเจ้าหนี้นอกระบบ เหมาะสำหรัลผู้ที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยาก

ได้รับการแนะนำจากเว็บรีวิวการกู้เงิน

ด้วยคะแนนรีวิวมาตรฐานระดับสูงสุด 5 ดาว

ติดต่อได้ง่าย รวดเร็ว ตลอดเวลา ผ่านหลายช่องทาง

ทั้งช่องทางโทรศัพท์ แชทผ่านหน้าเว็บ ไลน์ ฝากเบอร์ไว้ให้ทางเราติดต่อกลับ อีเมลและ FACEBOOK MESSENGER โดยเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรงที่พร้อมให้บริการทุกท่านอย่างเต็มที่

พร้อมให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำ

ดอกเบี้ยขายฝากเป็นธรรมที่สุด รับให้คำปรึกษา โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์ผู้กู้ เก็บความลับลูกค้า บริการเปลี่ยนนายทุน ปิดดอกเบี้ยนอกระบบ ต่อสัญญา ลดต้นลดดอกได้

ขั้นตอนและวิธีการรับขายฝากและจำนอง

ติดต่อเพื่อยื่นเสนอลงทุน

ผลตอบแทนสูง ถูกต้องโดยทำนิติกรรมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ที่กรมที่ดิน  ปลอดภัย ความเสี่ยงต่ำ เป็นการให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักทรัพย์มูลค่าสูงค้ำประกัน

จัดเตรียมเอกสาร

เตรียมเอกสารต่างๆให้พร้อม - เช็คสั่งจ่ายและนัดทำสัญญาขายฝากภายใน 10 วันทำการ

 

ทำสัญญา

ทำสัญญาขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน
ชำระเงินส่วนที่เหลือและรับโฉนดที่ดิน

 

หากสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ให้ทางเราติดต่อกลับทางโทรศัพท์หรือไลน์
ส่งข้อมูล
ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 1 ชม. ทำการ
close-link